Regulamin

I. Postanowienia ogólne

 

1)      Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2)      Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego działającego pod adresem http://www.englishhome.pl

3)      Regulamin ma zastosowanie do wszystkich Zamówień i Umów na sprzedaż i dostawę towarów oferowanych w Sklepie internetowym.

4)      Sklep internetowy English Home Polska jest prowadzony przez spółkę pod firmą English Home Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Chmielnej 85/87, 00-805 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000507524, NIP: 5272713656, REGON 147232200, kapitał zakładowy: 20.000 zł.

5)      Regulamin określa m.in. zasady zawierania Umów za pośrednictwem Sklepu internetowego, usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego, zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego, zasady i warunki składania Zamówień drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu internetowego.

6)      Sprzedawca nie gwarantuje dostępu do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu w celu korzystania ze Sklepu internetowego.

7)      Klient może uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem strony internetowej http://www.englishhome.pl jak również pobrać go i sporządzić jego wydruk.

8)      Informacje o towarach podane w Sklepie internetowym nie stanowią  oferty  sprzedaży  i  powinny  być  traktowane  jako zaproszenie do negocjacji. Pomiędzy Sprzedawcą a Klientem nie zostaje zawarta umowa, do momentu potwierdzenia zamówienia przez Sprzedawcę. Jeśli wybrany przez Klienta towar nie jest dostępny w Sklepie internetowym i Sprzedawca nie przyjmie oferty, a środki zostały pobrane z konta Klienta, zostaną mu one zwrócone w całości niezwłocznie, nie później niż w terminie  7 dni od dnia ich otrzymania przez Sprzedawcę.

9)      Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych Zamówienia następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 II. Definicje

Następujące definicje mają znaczenie przypisane im poniżej:

1)      Cena - należy przez to rozumieć cenę brutto towaru umieszczoną obok informacji o towarze, nie uwzględniającą kosztów dostarczenia towaru. Ceny towarów znajdujących się w Sklepie internetowym wyrażone są w złotych polskich i uwzględniają podatek VAT;

2)      Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego;

3)      Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

4)      Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę;

5)      Sklep internetowy– sklep internetowy pod adresem http://www.englishhome.pl

6)      Sprzedawca – English Home Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Chmielnej 85/87, 00-805 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000507524, NIP: 5272713656, REGON 147232200, kapitał zakładowy: 20.000 zł;

7)      Umowa – umowa sprzedaży w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego. Umowa na zakup towarów pomiędzy Klientem  a  Sprzedawcą zostaje  zawarta  wraz  z przesłaniem do Klienta potwierdzenia wysyłki towarów zamówionych przez Klienta;

8)      RODO - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;

9)      Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

10)   Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

11)   Zamówienie – złożone przez Klienta oświadczenie woli, zmierzające do zawarcia Umowy, której przedmiotem są towary oferowane w Sklepie internetowym. Złożenie zamówienia stanowi jedynie ofertę  zakupu  jednego  lub  kilku towarów złożoną Sprzedawcy  przez    Zamówienia  podlegają  akceptacji Sprzedawcy,  o  której  Klient  jest  informowany  w  wiadomości  e-mail   z potwierdzeniem wysyłki towarów.

 III. Korzystanie ze Sklepu Internetowego

1)      Klient może złożyć Zamówienie za pośrednictwem rejestracji lub bez dokonania rejestracji w Sklepie internetowym, po uprzednim zapoznaniu się z Regulaminem i jego zaakceptowaniu.

2)      Aby dokonać rejestracji, o której mowa w pkt. 1 powyżej, należy wypełnić i zaakceptować formularz rejestracyjny, który dostępny jest na stronie Sklepu internetowego. Wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe jest warunkiem dokonania rejestracji w Sklepie internetowym.

3)      Sprzedawca uprawniony jest do pozbawienia Klienta prawa do korzystania ze Sklepu internetowego lub ze skutkiem natychmiastowym ograniczyć Klientowi dostęp do Sklepu internetowego, w sytuacji gdy Klient narusza postanowienia niniejszego Regulaminu, w szczególności:

4)      Klient podał dane niezgodne z prawdą lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

5)      Klient dopuści się innych zachowań, które stanowią zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa.

6)      W celu zapewnienia danych w związku ze świadczonymi usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych przez Klientów w celu zawarcia Umowy.

7)      Klient zobowiązany jest w szczególności do korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego, korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. Dostępność Towarów

Wszystkie zamówienia towarów są realizowane, jeżeli są one dostępne w Sklepie internetowym. W związku z powyższym, w razie problemów z zaopatrzeniem lub brakiem towarów w Sklepie internetowym, Sprzedawca uprawniony jest do poinformowania Klienta o towarach zastępczych o takiej samej lub wyższej jakości oraz wartości, które Klient może zamówić. Jeśli Klient nie będzie zainteresowany zamówieniem tychże towarów zastępczych, kwota zapłacona za towary niedostępne zostanie mu zwrócona.

V. Zawarcie Umowy

1)      W celu zawarcia Umowy za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową http://www.englishhome.pl, dokonać wyboru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

2)      Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi jedynie ofertę zawarcia ze Sprzedawcą Umowy, zgodnie z treścią Regulaminu. W pierwszej kolejności Klient otrzyma wiadomość e-mail wysłaną na wskazany przez siebie adres, z informacją o statusie Zamówienia. Następnie, Sprzedawca prześle Klientowi wiadomość e-mail z potwierdzeniem wysyłki towaru oraz wszelkimi informacjami dotyczącymi dokonanej transakcji w Sklepie internetowym. Umowa zostaje  zawarta  wraz  z przesłaniem pocztą e-mail do Klienta przez Sprzedawcę tej drugiej wiadomości e-mail, która zawiera potwierdzenie wysyłki towarów zamówionych przez Klienta oraz wszystkich istotnych elementów Umowy, pod warunkiem zgodności Zamówienia z Regulaminem.

3)      Wybór towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

4)      Do momentu naciśnięcia przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia – Klient ma możliwość modyfikacji zarówno wprowadzonych danych jak i wyboru towaru. W celu dokonania modyfikacji Klient powinien kierować się wyświetlanymi mu komunikatami oraz informacjami dostępnymi na Stronie internetowej.

5)      Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać m.in. opis wybranych towarów, łącznej ceny oraz wszystkich innych kosztów, w tym kosztów związanych z dostawą towarów.

6)      W celu wysłania Zamówienia należy dokonać akceptacji treści Regulaminu, podać dane osobowe oznaczone jako obowiązkowe oraz nacisnąć przycisk potwierdzający złożenie Zamówienia.

VI. Dostawa

1)      Dostawa towarów odbywa się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

2)      Dostawa zamówionych Towarów realizowana jest za pośrednictwem firmy kurierskiej.

3)      Klient zobowiązany jest wskazać konkretne miejsce odbioru towarów w momencie składania Zamówienia.

4)      Koszty dostawy podane będą przy składanym zamówieniu i zależeć będą od wyboru przez Klienta sposobu dostawy.

5)      Termin realizacji dostawy wynosi do 2 dni i liczony jest od dnia zawarcia Umowy.Sprzedawca, zgodnie z wolą Klienta, dołącza do przesyłki będącej przedmiotem dostawy fakturę VAT obejmującą towary zamówione przez Klienta albo przesyła ją Klientowi przy pomocy poczty elektronicznej, na adres elektroniczny podany przez Klienta podczas składania Zamówienia. Faktura VAT dostarczana jest przy pomocy poczty elektronicznej w formie pliku elektronicznego w formacie PDF. Aby otworzyć plik PDF, Klient powinien posiadać bezpłatne oprogramowanie kompatybilne z formatem PDF. Faktura VAT wystawiana jest w chwili przygotowania Zamówienia do wysyłki.

 VII. Ceny

Ceny towarów dostępnych w Sklepie internetowym podawane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki. Ceny towarów rozróżnione są na ceny brutto i ceny netto.

VIII. Metody płatności

1)      Klient ma możliwość zapłaty ceny w jeden z następujących sposobów:

- za pobraniem

- szybki przelew (szybkie przelewy dokonywane są za pośrednictwem serwisu PayU.pl)

- Karta kredytowa/płatnicza (płatność kartą dokonywana jest za pośrednictwem serwisu PayU.pl

przy czym wybór sposobu zapłaty należy do Klienta.

2)      Dostępne sposoby płatności podane będą przy składanym Zamówieniu.

IX. Odstąpienie od Umowy przez Klienta

1)      Z zastrzeżeniem pkt 2 poniżej, Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, może zwrócić zakupiony w Sklepie internetowym towar bez podania przyczyny i ponoszenia kosztów składając oświadczenie o odstąpieniu od Umowy zgodnie z art. 27 Ustawy o prawach konsumenta. Uprawnienie to Klient może zrealizować w ciągu 14 dni od otrzymania towaru.

2)      Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w wypadkach określonych szczegółowo w art. 38 ust. Ustawy o prawach konsumenta, w szczególności w odniesieniu do następujących umów: (a) których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; (b) których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

3)      W celu skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy Klient zobowiązany jest poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia za pomocą poczty elektronicznej lub pismem wysłanym pocztą.

4)      W przypadku odstąpienia od Umowy, Klient zobowiązany jest do zwrotu towaru Sprzedawcy w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży towaru. Zwracany towar powinien być w stanie niezmienionym, tj. nie może nosić śladów użytkowania oraz musi posiadać oryginalne metki. Zwrot towaru zakupionego w ramach akcji promocyjnej organizowanej przez Sprzedawcę oznacza rezygnację Klienta z udziału w tej akcji promocyjnej, w tym utratę prawa do nabycia towaru na warunkach promocyjnych. W przypadku zwrotu towaru zakupionego w ramach akcji promocyjnej, Sprzedawca na nowo naliczy cenę zamówienia bez uwzględnienia warunków promocyjnych

5)      Wzór formularza odstąpienia dostępny jest na stronie Sklepu internetowego oraz każdorazowo dołączany jest do składanego Zamówienia. Posłużenie się przedmiotowym formularzem nie jest obligatoryjne.

6)      Sprzedawca zwraca Klientowi należność za odesłany towar w ciągu 14 dni, licząc od dnia doręczenia Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania z powrotem zwracanych towarów lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania zwracanych towarów. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji.

7)      Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Bezpośrednie koszty zwrotu towaru leżą po stronie Klienta.

8)      Sprzedawca ponosi koszty zwrotu towaru wyłącznie w przypadku uprzedniego wyrażenia przez niego zgody na poniesienie innych niż bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

9)      Dodatkowe koszty wynikające z wybranego przez Klienta sposobu płatności lub dostawy nie są zwracane Klientowi.

10)   Klient odpowiada za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

X. Zwrot towarów zakupionych w Sklepie internetowym

Oprócz  ustawowego  prawa  do  odstąpienia  od  Umowy  przez  konsumentów, o którym mowa w art. IX niniejszego Regulaminu, Klient uprawniony jest do zwrotu towarów w terminie 30 dni od daty ich dostawy. W takim przypadku Klient otrzymuje   jedynie  zwrot kwoty  uiszczonej  za  same  towary, ponosząc jednocześnie bezpośrednie koszty zwrotu towarów.

XI. Reklamacje dotyczące Towarów

1)      English Home Polska odpowiada jako sprzedawca wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 5561-5563 Kodeksu Cywilnego.

2)      Zgłoszenie reklamacji towaru powinno zostać dokonane w jeden z następujących sposobów:

    przesłane na adres: English Home Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Chmielnej 85/87, 00-805 Warszawa z dopiskiem „Reklamacja”

     

    przesłane na adres e-mail: info@englishhome.pl;

     

3)      Reklamacja towaru zostanie rozpatrzona do 14 dni od dnia jej złożenia. O sposobie rozpatrzenia reklamacji towaru Klient zostanie powiadomiony drogą mailową lub telefoniczną.

4)      English Home Polska jako sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej.

XII. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

1)      Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić English Home Polska o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu internetowego, które należy zgłaszać pisemnie na adres: English Home Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Chmielnej 85/87, 00-805 Warszawa lub drogą mailową na adres email: info@englishhome.pl

2)      Przy składaniu reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i czas wystąpienia nieprawidłowości dotyczących funkcjonowania Sklepu internetowego.

3)      English Home Polska rozpatrzy reklamację w terminie do 14 dni, a gdyby dochowanie tego terminu okazało się niemożliwe, Klient zostanie poinformowany o planowanej dacie rozpatrzenia reklamacji.

 XIII. Ochrona danych osobowych

Samo przeglądanie zawartości Serwisu nie wymaga podawania przez Użytkownika jego danych osobowych.

 

Użytkownik w zakresie korzystania z funkcjonalności Serwisu może zostać poproszony
o podanie dotyczących go danych osobowych w zakresie formularza:

 

-        kontaktowego: adres email, nr telefonu, treść wiadomości;

-        subskrypcji Newsletter: adres-email;

-        rejestracji: imię, nazwisko, nr telefonu, adres email;

Podanie danych wskazanych w formularzach jest dobrowolne jednak bez ich podania może nie być możliwe korzystanie z Serwisu w zakresie funkcjonalności, które tego wymagają.

W zakresie zgody Użytkownika na przetwarzanie jego danych w celach marketingowych lub otrzymywania informacji handlowej zgoda ta może być w każdym momencie odwołana.

Gromadzone dane osobowe dotyczące Użytkownika mogą być wykorzystywane w następujących celach:

-        umożliwienia Użytkownikowi korzystania z funkcji Serwisu, realizacji zakupów, kontaktu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b. RODO;

-        do komunikacji z Użytkownikiem w celach marketingowych i promocyjnych oraz wysyłki informacji handlowej zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO na podstawie odrębnej zgody;

-        tworzenia zestawień, analiz, statystyk na potrzeby wewnętrzne, obejmujących
w szczególności raportowanie, badanie marketingowe, planowanie rozwój usług, prace rozwojowe w systemach, tworzenie modeli statystycznych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f – prawnie usprawiedliwiony interes.

Dane Użytkownika będą przetwarzane i przechowywane przez  czas niezbędny ze względu na cel ich przetwarzania. Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia przez Nas obowiązków prawnych będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy oraz po jej upływie przez czas niezbędny do posprzedażowej obsługi (np. obsługi reklamacji), zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z umową.

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie wyrażonej przez Użytkownika zgody czas przetwarzania będzie zależny od czasu trwania zgody, tj. do czasu jej odwołania.

Serwis nie dokonuje automatycznego przetwarzania – profilowania w rozumieniu RODO polegającego na wykorzystaniu danych osobowych podanych przez Użytkownika do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy jej sytuacji ekonomicznej, osobistych preferencji, wiarygodności oraz zachowania Użytkownika.

W osiągnięciu wskazanych powyżej celów, przetwarzamy dane osobowe sami, a także przekazujemy podmiotom z nami współpracującymi w celu zapewnienia Użytkownikowi najwyższej jakości usług. Podmioty te przetwarzają dane osobowe w naszym imieniu i są zobowiązane do zachowania ich pełnej poufności. Dane osobowe przekazujemy również podmiotom, które świadczą usługi powiązane z naszymi usługami, a które są odrębnymi administratorami danych osobowych przetwarzającymi dane we własnym imieniu – należą do nich firmy kurierskie czy pocztowe, banki oraz instytucje płatnicze.

Dane Użytkownika mogą być przekazane do przetwarzania w kraju trzecim (Turcji) na podstawie umowy zawierającej standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską – gwarantujące odpowiedni stopień ich bezpieczeństwa.

Każdy Użytkownik ma prawo do:

-        wglądu w swoje dane osobowe i uzyskania informacji m.in. na temat celu, zakresu i sposobu ich przetwarzania oraz informacji o odbiorcach danych;

-        sprostowania oraz uzupełnienia niekompletnych danych bądź ich usunięcia;

-        żądania czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

-        przeniesienia danych;

-        cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w każdym momencie – cofnięcie to jednak nie ma wpływu na zgodność przetwarzania przed jego dokonaniem;

-        wniesienia skargi do organu nadzorczego w przedmiocie ochrony danych osobowych –
w Polsce do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Wszelkie wnioski lub żądania Użytkownika będą realizowane niezwłocznie jednak nie dłużej niż w terminie 30 dni od momentu otrzymania stosownego wniosku lub żądania. Aby złożyć odpowiedni wniosek Użytkownik może skorzystać z formularza kontaktowego znajdującego się w zakładce „Kontakt”.

XIV. Postanowienia końcowe

1)      W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Ustawy o prawach konsumenta, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Kodeksu Cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa.

2)      Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają praw konsumenta z tytułu niezgodności towaru z umową.

3)      Postanowienia Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.

4)      Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

5)      Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTERWyrażam zgodę na otrzymywanie treści marketingowych informujących o nowościach i promocjach…Wyślij