OGÓLNE WARUNKI UMOWY SPRZEDAŻY

GÓLNE WARUNKI UMOWY SPRZEDAZY


I. Postanowienia ogólne

1)Niniejsze Ogólne Warunki Umowy Sprzedazy (zwane w dalszej czesci „OWUS”) zawieraja ramowe postanowienia Umowy Sprzedazy regulujace kwestie zawierania i wykonywania Umów, platnosci ceny, wydania towaru, odstapienia od Umowy, reklamacji i ochrony danych osobowych Kupujacego. Kupujacym jest Klient w rozumieniu Regulaminu okreslajacego zasady korzystania ze Sklepu internetowego dzialajacego pod adresem http://www.englishhome.pl

2)NOWUS stanowia integralna czesc kazdej Umowy, do której stosuje sie równiez postanowienia Regulaminu oraz Polityki Prywatnosci dostepnych na stronie internetowej Sklepu internetowego.

3)NWszelkie terminy pisane wielka litera a nie zdefiniowane inaczej w niniejszych OWUS, maja znaczenia przypisane im w tresci Regulaminu.

4)NStronami umowy sa Kupujacy i Sprzedawca.

5)NW celu zawarcia Umowy za posrednictwem Sklepu internetowego nalezy wejsc na strone internetowa http://www.englishhome.pl/, dokonac wyboru, podejmujac kolejne czynnosci techniczne w oparciu o wyswietlane Kupujacemu komunikaty oraz informacje dostepne na stronie.

6)NWyslanie przez Kupujacego Zamówienia stanowi jedynie oferte zawarcia ze Sprzedawca Umowy, zgodnie z trescia Regulaminu. W pierwszej kolejnosci Kupujacy otrzyma wiadomosc e-mail wyslana na wskazany przez siebie adres, z informacja o statusie Zamówienia. Nastepnie, Sprzedawca przesle Kupujacemu wiadomosc e-mail z potwierdzeniem wysylki towaru oraz wszelkimi informacjami dotyczacymi dokonanej transakcji w Sklepie internetowym. Umowa zostaje zawarta wraz z przeslaniem poczta e-mail do Kupujacego przez Sprzedawce tej drugiej wiadomosci e-mail, która zawiera potwierdzenie wysylki towarów zamówionych przez Kupujacego oraz wszystkich istotnych elementów Umowy, pod warunkiem zgodnosci Zamówienia z Regulaminem.

7)NW celu wyslania Zamówienia nalezy dokonac akceptacji tresci Regulaminu, podac dane osobowe oznaczone jako obowiazkowe oraz nacisnac przycisk potwierdzajacy zlozenie Zamówienia.


II. Cena i warunki platnosci


1)Ceny towarów dostepnych w Sklepie internetowym podawane sa w polskich zlotych i zawieraja podatek VAT, cla oraz wszelkie inne skladniki.

2)Ceny towarów rozróznione sa na ceny brutto i ceny netto.

3)Cena jednostkowa towaru podana w Sklepie internetowym moze sie róznic od ceny jednostkowej danego towaru dostepnego w sklepie stacjonarnym Sprzedawcy. Dla celów Umowy zastosowanie bedzie miala cena podana w Sklepie internetowym.

4)Kupujacy ma mozliwosc zaplaty ceny w jeden z nastepujacych sposobów:

- za pobraniem

- szybki przelew (szybkie przelewy dokonywane sa za posrednictwem serwisu PayU.pl)
- Karta kredytowa/platnicza (platnosc karta dokonywana jest za posrednictwem serwisu PayU.pl)
przy czym wybór sposobu zaplaty nalezy do Kupujacego.
5)Dostepne sposoby platnosci podane beda przy skladanym Zamówieniu.

6)Sprzedaz zostanie udokumentowana faktura w rozumieniu art. 2 ust. 31) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i uslug (tekst jednolity Dz. U. 2011 nr.177, poz. 1054 z pózn. zm.), obejmujaca towary zamówione przez Kupujacego.

7)Sprzedawca, zgodnie z wola Kupujacego, wyrazona poprzez akceptacje Regulaminu, OWUS oraz Polityki Prywatnosci, dolacza do przesylki bedacej przedmiotem dostawy fakture obejmujaca towary zamówione przez Kupujacego albo przesyla ja Kupujacemu przy pomocy poczty elektronicznej, na adres elektroniczny podany przez Kupujacego podczas skladania Zamówienia. Faktura dostarczana jest przy pomocy poczty elektronicznej w formie pliku elektronicznego w formacie PDF. Aby otworzyc plik PDF, Kupujacy powinien posiadac bezplatne oprogramowanie kompatybilne z formatem PDF. Faktura wystawiana jest w chwili przygotowania Zamówienia do wysylki.


III. Dostawa


1)Dostawa towarów odbywa sie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej na adres wskazany przez Kupujacego w trakcie skladania Zamówienia.

2)Dostawa zamówionych Towarów realizowana jest za posrednictwem firmy kurierskiej, przy czym Kupujacy zobowiazany jest wskazac konkretne miejsce odbioru towarów w momencie skladania Zamówienia.

3)Koszty dostawy podane beda przy skladanym zamówieniu i zalezec beda od wyboru przez Kupujacy sposobu dostawy.

4)Termin realizacji dostawy wynosi do 2 dni i liczony jest od dnia zawarcia Umowy.


IV. Odstapienie od Umowy


1)Z zastrzezeniem pkt 2 ponizej, Kupujacy bedacy konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, moze zwrócic zakupiony w Sklepie internetowym towar bez podania przyczyny i ponoszenia kosztów skladajac oswiadczenie o odstapieniu od Umowy zgodnie z art. 27 Ustawy o prawach konsumenta. Uprawnienie to Kupujacy moze zrealizowac w ciagu 14 dni od otrzymania towaru.

2)Prawo odstapienia od umowy nie przysluguje konsumentowi w wypadkach okreslonych szczególowo w art. 38 ust. Ustawy o prawach konsumenta, w szczególnosci w odniesieniu do nastepujacych umów:

- których przedmiotem swiadczenia sa rzeczy, które po dostarczeniu, ze wzgledu na swój charakter, zostaja nierozlacznie polaczone z innymi rzeczami;
- których przedmiotem swiadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczetowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie mozna zwrócic ze wzgledu na ochrone zdrowia lub ze wzgledów higienicznych, jezeli opakowanie zostalo otwarte po dostarczeniu.

3)W celu skorzystania z prawa odstapienia od Umowy Kupujacy zobowiazany jest poinformowac Sprzedawce o swojej decyzji o odstapieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oswiadczenia za pomoca poczty elektronicznej lub pismem wyslanym poczta.

4)W przypadku odstapienia od Umowy, Kupujacy zobowiazany jest do zwrotu towaru Sprzedawcy w terminie 14 dni od zlozenia oswiadczenia o odstapieniu od umowy sprzedazy towaru. Zwracany towar powinien byc w stanie niezmienionym, tj. nie moze nosic sladów uzytkowania oraz musi posiadac oryginalne metki. Zwrot towaru zakupionego w ramach akcji promocyjnej organizowanej przez Sprzedawce oznacza rezygnacje Kupujacego z udzialu w tej akcji promocyjnej, w tym utrate prawa do nabycia towaru na warunkach promocyjnych. W przypadku zwrotu towaru zakupionego w ramach akcji promocyjnej, Sprzedawca na nowo naliczy cene zamówienia bez uwzglednienia warunków promocyjnych.

5)Wzór formularza odstapienia dostepny jest na stronie Sklepu internetowego oraz kazdorazowo dolaczany jest do skladanego Zamówienia. Posluzenie sie przedmiotowym formularzem nie jest obligatoryjne.

6)Sprzedawca zwraca Kupujacemu naleznosc za odeslany towar w ciagu 14 dni, liczac od dnia doreczenia Sprzedawcy oswiadczenia o odstapieniu od Umowy. Sprzedawca moze wstrzymac sie ze zwrotem platnosci otrzymanych od Kupujacego do chwili otrzymania z powrotem zwracanych towarów lub dostarczenia przez Kupujacego dowodu odeslania zwracanych towarów. Zwrot platnosci dokonywany jest przy uzyciu takich samych sposobów platnosci, jakie zostaly przez Kupujacego uzyte w pierwotnej transakcji.

7)Jezeli Kupujacy wybral sposób dostarczenia rzeczy inny niz najtanszy zwykly sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawce, Sprzedawca nie jest zobowiazany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Bezposrednie koszty zwrotu towaru leza po stronie Kupujacego.

8)Sprzedawca ponosi koszty zwrotu towaru wylacznie w przypadku uprzedniego wyrazenia przez niego zgody na poniesienie innych niz bezposrednie koszty zwrotu towaru.

9)Dodatkowe koszty wynikajace z wybranego przez Kupujacego sposobu platnosci lub dostawy nie sa zwracane Kupujacemu.

10)Kupujacy odpowiada za zmniejszenie wartosci towaru wynikajace z korzystania z niego w sposób inny niz bylo to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.


V. Zwrot towarów


Oprócz ustawowego prawa do odstapienia od Umowy przez Kupujacego bedacego konsumentem, bedzie on uprawniony jest do zwrotu towarów w terminie 30 dni od daty ich dostawy. W takim przypadku Kupujacy otrzymuje jedynie zwrot kwoty uiszczonej za same towary, ponoszac jednoczesnie bezposrednie koszty zwrotu towarów.


VI. Reklamacje


Sprzedawca dostarcza towary wolny od wad.


VII. Gwarancja


1)Reklamacje Kupujacego na podstawie gwarancji nalezy zglosic bezposrednio u Sprzedawcy.

2)Warunki gwarancji okresla karta gwarancyjna dolaczona do towaru.

3)Towar, bedacy przedmiotem reklamacji na podstawie gwarancji nalezy dostarczyc bezposrednio do punktu wskazanego przez Sprzedawce, albo za posrednictwem podmiotu trzeciego swiadczacego uslugi kurierskie lub pocztowe na koszt Sprzedawcy, chyba ze z okolicznosci wynika, iz wada powinna byc usunieta w miejscu, w którym rzecz znajdowala sie w chwili ujawnienia wady.

4)Sprzedawca jest obowiazany wykonac swoje obowiazki w terminie okreslonym w tresci oswiadczenia gwarancyjnego, a gdy go nie okreslono - niezwlocznie, ale nie pózniej niz w terminie czternastu (14) dni, liczac od dnia dostarczenia rzeczy przez Kupujacego, oraz dostarczyc mu rzecz na swój koszt.

5)Do przyjecia przez Sprzedawce reklamacji na podstawie gwarancji niezbedne jest przedstawienie dowodu zakupu towaru oraz waznej karty gwarancyjnej.

6)Gwarancja nie wylacza, ani nie ogranicza uprawnien Kupujacego ani nie wplywa na odpowiedzialnosc Sprzedawcy z tytulu rekojmi za wady towaru.

7)W przypadku wykonywania przez Kupujacego uprawnien z gwarancji, bieg terminu do wykonania uprawnien z tytulu rekojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia Sprzedawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez Sprzedawce wykonania obowiazków wynikajacych z gwarancji albo bezskutecznego uplywu czasu na ich wykonanie.


VIII. Rekojmia za wady


1)Jezeli Kupujacym jest konsument, moze on zamiast zaproponowanego przez Sprzedawce usuniecia wady zadac wymiany rzeczy na wolna od wad albo zamiast wymiany rzeczy zadac usuniecia wady, chyba ze doprowadzenie rzeczy do zgodnosci z umowa w sposób wybrany przez Kupujacego jest niemozliwe albo wymagaloby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawce.

2)Jezeli towar ma wade, Kupujacy moze zadac wymiany towaru na wolny od wad albo usuniecia wady. Sprzedawca zobowiazany jest wymienic towar wadliwy na Towar wolny od wad lub usunac wade w rozsadnym czasie bez nadmiernych niedogodnosci dla Kupujacego.

3)Jezeli towar ma wade, Kupujacy moze zlozyc oswiadczenie o obnizeniu ceny albo odstapieniu od Umowy, chyba ze Sprzedawca niezwlocznie i bez nadmiernych niedogodnosci dla Kupujacego wymieni rzecz wadliwa na wolna od wad albo wade usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jezeli rzecz byla juz wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawce albo Sprzedawca nie uczynil zadosc obowiazkowi wymiany rzeczy na wolna od wad lub usuniecia wady.

4)Kupujacy nie moze odstapic od umowy, jezeli wada jest nieistotna.

5)Jezeli towar ma wade, Kupujacy moze zadac wymiany rzeczy na wolna od wad albo usuniecia wady. Sprzedawca jest obowiazany wymienic rzecz wadliwa na wolna od wad lub usunac wade w rozsadnym czasie bez nadmiernych niedogodnosci dla kupujacego.

6)Sprzedawca moze odmówic zadoscuczynienia zadaniu Kupujacego, jezeli doprowadzenie do zgodnosci z Umowa rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Kupujacego jest niemozliwe albo w porównaniu z drugim mozliwym sposobem doprowadzenia do zgodnosci z Umowa wymagaloby nadmiernych kosztów. Jezeli kupujacym jest przedsiebiorca, sprzedawca moze odmówic wymiany rzeczy na wolna od wad lub usuniecia wady takze wtedy, gdy koszty zadoscuczynienia temu obowiazkowi przewyzszaja cene towaru.

7)Kupujacy, który wykonuje uprawnienia z tytulu rekojmi, jest obowiazany na koszt sprzedawcy dostarczyc rzecz wadliwa do miejsca oznaczonego w umowie sprzedazy, a gdy takiego miejsca nie okreslono w Umowie – do miejsca, w którym rzecz zostala wydana Kupujacemu.

8)Okres rozpatrywania reklamacji wynosi czternascie (14) dni roboczych liczonych od dnia otrzymania reklamowanego towaru przez Sprzedawce, chyba ze ten poinformuje Kupujacego o koniecznosci przedluzenia tego terminu w przypadkach szczególnych, uzasadnionych np. koniecznoscia zebrania dodatkowych informacji na temat przyczyn lub okolicznosci reklamacji. W takim przypadku czas rozpatrzenia reklamacji moze ulec wydluzeniu.

9)Jezeli Kupujacy bedacy konsumentem zazadal wymiany towaru lub usuniecia wady albo zlozyl oswiadczenie o obnizeniu ceny, okreslajac kwote, o która cena ma byc obnizona, a sprzedawca nie ustosunkowal sie do tego zadania w terminie czternastu (14) dni, uwaza sie, ze zadanie to uznal za uzasadnione.

10)Towar, którego reklamacja nie zostanie uznana ze wzgledu np. na jej bezzasadnosc, lub brak dowodu zakupu u Sprzedawcy zostanie odeslany do Kupujacego. Sprzedawca moze w takiej sytuacji obciazyc Kupujacego kosztami takiej przesylki.

11)Niewielkie róznice w zewnetrznym wygladzie towaru wydawanego Kupujacemu w zestawieniu z wygladem towaru prezentowanym w formie graficznej w Sklepie internetowym, które moga wynikac np. z innych ustawien monitora Kupujacego, czynników zwiazanych jedynie z uzywaniem Internetu do zakupów, nie stanowia podstawy reklamacji. Powyzsze nie rodzi skutku w postaci ograniczenia odpowiedzialnosci Sprzedawcy wobec Kupujacego, w szczególnosci nie ogranicza w zaden sposób praw Kupujacego bedacego konsumentem do odstapienia od Umowy.

12)Kupujacy bedacy konsumentem moze zamiast zaproponowanego przez Sprzedawce usuniecia wady zadac wymiany towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany towaru zadac usuniecia wady towaru, chyba ze doprowadzenie towaru do zgodnosci z Umowa w sposób wybrany przez Kupujacego jest niemozliwe albo wymagaloby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawce.

13)Sprzedawca odpowiada z tytulu rekojmi, jezeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed uplywem dwóch (2) lat.


IX. Ochrona danych osobowych


1)Administratorem danych osobowych Kupujacych bedacych osobami fizycznymi zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zmianami) jest Sprzedawca.

2)Dokonujac rejestracji w Sklepie internetowym, Kupujacy wyraza zgode na gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedawce lub na jego zlecenie danych osobowych podanych w formularzu w rozumieniu Ustawy ochronie danych osobowych wylacznie w celu realizacji Zamówien.

3)Podanie przez Kupujacego danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbedne do zlozenia Zamówienia oraz ewentualnego zawarcia i wykonania Umowy.

4)Sprzedawca udostepnia dane osobowe Kupujacego osobom trzecim w celu przetwarzania i realizacji Zamówienia w zakresie przewidzianym Regulaminem.

5)Kupujacy moze wyrazic zgode na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji o charakterze reklamowym i handlowym, w tym za pomoca srodków komunikacji elektronicznej. Zgoda ta jest udzielana przez Kupujacego poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym. Wyrazenie zgody, o której mowa w niniejszym punkcie nie jest warunkiem realizacji Zamówienia.

6)Kupujacemu przysluguje prawo do wgladu do tresci podanych danych osobowych oraz ich poprawiania, a takze zadania usuniecia danych.

7)W pozostalym zakresie zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Uzytkownika okresla polityka prywatnosci.


X. Postanowienia koncowe/strong>


1)OWUS wchodza w zycie z dniem 05.08.2016r.

2)OWUS dostepne sa w Sklepie internetowym.

3)Sprzedawca jest uprawniony do jednostronnej zmiany OWUS w przypadku zaistnienia: (a) zmiany obowiazujacych przepisów prawa majacych zastosowanie do swiadczenia uslug droga elektroniczna lub transakcji zawieranych na odleglosc, (b) zmiany oferty Sklepu Internetowego dotyczacej uslug lub zmiany oferty Sprzedajacych zamieszczanej na stronie Sklepu Internetowego (c) okolicznosci Sily Wyzszej.

4)Zmiana OWUS nie ma wplywu na tresc i moc wiazaca Umów zawartych w zwiazku z Zamówieniami, które zostaly zlozone przed wejsciem w zycie zmiany OWUS.

5)Kupujacy niniejszym oswiadcza, iz zapoznal sie z OWUS, rozumie ich tresc i w pelni ja akceptuje oraz zobowiazuje sie do ich przestrzegania.

Shopping from another country?
Choose your language
ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTERWyrażam zgodę na otrzymywanie treści marketingowych informujących o nowościach i promocjach…Wyślij